Cudzie slovo na dnes
dysgnózia
vývojová porucha schopnosti spojiť vnímané vnemy s inými, napr. s predstavami
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
dentalgia je
bolesť zubov
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/16] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'i'

I love you

miluji tě [anglicky]

i-, in-

predpona s významom záporu, ne-

i-, in-

předpona mající význam záporu; ne

I.N.R.I.

skratka výrazu Iesus Nazaretus Rex Iudaeorum, Ježiš Nazaretský, kráľ židovský

iactatio

prudké zmietanie sa pacienta na lôžku, jaktácia

iatrie

druhá část složených slov mající význam lékařství, léčení

iatro fyzika

smer v lekárstve v 17. storočí, vysvetľujúci pochody v ľudskom tele ako mechanické a fyzikálne procesy

iatro-

prvá časť zložených slov s významom zdravotný, zdravotnícky, lekársky, liečebný, liečenie

iatro-

první část složených slov mající význam zdravotní, zdravotnický, lékařský, léčebný, léčení

iatrofyzika

směr v lékařství 17. a 18. století vysvětlující pochody v lidském organizmu jako fyzikální a mechanické procesy

iatrogénia

poškodenie zdravia negatívnym pôsobením liečebného zákroku

iatrogenie

poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu

iatrogenní

vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením

iatrochémia

smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi

iatrochemie

směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním

iatrokracie

rys politického systému spočívající v tom, že o právech jednotlivců i skupin rozhodují ve významné míře představitelé zdravotnického systému, jejich rozhodnutí nejsou přezkoumatelná nezávislým soudem, popřípadě mají významný vliv na soudní, zákonodárnou nebo výkonnou moc, ve zdravotnickém systému je mocenská (sociálně-kontrolní) role nadřazena roli služby uživatelům.

ib.

skratka z ibidem = tamtiež

iberský

týkajúci sa Pyrenejského poloostrova

ibidem

tamtiež, odkazová skratka ibid., ib.

ibidem

tamtéž; knižní odkaz, odkazová zkratka ibid., ib.

ibis

exotický, bocianovi podobný brodivý vták

ibis

cizokrajný, čápům podobný brodivý pták

ibiš

rastlina z čeľade slezovitých, ibiš lekársky

ibištek

veľkokvetá rastlina alebo ker

ibn

časť arabských mien s významom syn

ibn

část arabských složených vlastních jmen s významem syn, předcházející jméno otce

idea

myšlienka, nápad; základná predstava o konečnom výsledku osobnej alebo spoločenskej činnosti; pojem, predstava

idea

myšlenka, nápad; smysl, význam, pojem, podstata

ideace

podložení ideou, postižení podstaty

ideál

vzor dokonalosti; nedosiahnuteľný cieľ snaženia, vysnená predstava

ideál

vzor, dokonalý představitel; vysoký cíl

idealizace, idealisace

vytváření pojmů a abstrakcí; představa, popis něčeho v lepším světle, než ve skutečnosti je

idealizácia

nekritické zdôrazňovanie kladných hodnôt alebo predností a zamlčovanie nedostatkov

idealizmus

smer myslenia, podľa ktorého je ľudské vedomie prvotné a bytie druhotné; nekritický postoj ku skutočnosti

idealizmus, idealismus

názor o prvotnosti ducha před hmotou; nezištné prosazování vznešeného cíle

ideální

dokonalý, nedosažitelný; neskutečný, vysněný

ideálny

dokonalý, príkladný, nedosiahnuteľný, neskutočný

idée fixe

utkvelá myšlienka, fixná idea; v hudbe príznačný motív

idée fixe

1. fixní idea, utkvělá myšlenka; 2. hud. příznačný motiv, leitmotiv

idem

to isté

idem

to isté; knižný odkaz; odkazová skratka

idem

totéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id.

idem per idem

rovnaké rovnakým, bludný kruh; keď to isté je vysvetľované tým istým

idem per idem

bludný kruh; když totéž je vysvětlováno týmž

identický

totožný, súhlasný

identický

totožný, shodný

identifikace

zjišťování totožnosti; rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání

identifikácia

v psychiatrii stotožnenie sa človeka s inou osobou, zisťovanie totožnosti

identifikátor

vo výpočtovej technike skupina znakov používaná na identifikáciu alebo pomenovanie údajov alebo ich vlastností

identifikovať

zisťovať totožnosť; určovať základné vlastnosti jednotlivca alebo predmetu za účelom jeho zaradenia do príslušnej prírodovedeckej skupiny

 

identita

totožnosť; zhoda, súlad, sebauvedomovanie človeka

identita

totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka

ideo-

prvá časť zložených slov s významom myšlienka, predstava, myšlienkový

ideo-

první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový

ideograf

ideogram

ideografie

způsob psaní s použitím ideogramů

ideogram

obrázkový písmový znak (čínske písmo, mapové značky a pod.); báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah; kaligram, carmen figuratum

ideogram

1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum

ideokracia

vláda ideí

ideokracie

vláda idejí

ideológia

súhrn názorov a teórií zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, ktoré zodpovedajú materiálno-ekonomickým podmienkam danej spoločnosti alebo triedy

ideologie

soustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle představující náhled na svět nebo společnost

ideotyp

najvhodnejší organizmus na šľachtenie

ideový

myšlienkový, súvisiaci s ideou

idiazabel

španielsky tvrdý ovčí syr

idio-

prvá časť zložených slov s významom vlastný, zvláštny

idio-

první část složených slov mající význam vlastní, zvláštní

idioblast

bunka alebo skupina buniek, ktoré sa obsahom, tvarom alebo inými vlastnosťami odlišujú od iných; vlastnými kryštalickými plochami obmedzená čiastočka premenených hornín

idioblast

buňka odlišná tvarem i vlastnostmi od ostatních buněk

idiocia

najťažší stupeň slabomyseľnosti, idiotizmus

idiocie, idiotie

nejtěžší stupeň slabomyslnosti, idiotizmus

idiofón

samoznejúci hudobný nástroj

idiofon

samoznějící hudební nástroj

idiogamia

oplodňovanie samičích gamét gamétami samčími toho istého jedinca; samoopelenie, opelenie peľom z toho istého kvetu toho istého jedinca

idiogamie

oplozování samičích gamet gametami samčími téhož jedince, samooplození, samoopylení

idioglosia

vlastná reč malého dieťaťa

idioglosie

vlastní řeč malého dítěte

idiograf

rukopis, vlastnoručný podpis

idiograf

vlastnoruční podpis; rukopis

idiochromozóm

určuje genetický podklad pohlavia; pohlavný chromozóm

idiolatria

sebaláska, narcizmus

idiolatrie

sebeláska, narcizmus

idiolekt

štýl jazykového prejavu príznačný pre určitú skupinu alebo jednotlivca

idiolekt

styl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu

idiom

svojrázny jazykový výraz, spravidla priamo nepreložiteľný, príslovie

idiom

úsloví, rčení

idiomatika

jazykovědná disciplína zabývající se idiomy; souhrn idiomů určitého jazyka (dialektu)

idiomorfia

vývoj kryštálov podľa ich vnútornej stavbe zodpovedajúcich kryštálových tvarov

idiopatia

choroba, ktorá nieje spôsobená úrazom alebo inou chorobou; choroba jednotlivého orgánu

idiopatický

samostatne vzniknutý; vzniknutý z neznámej príčiny; vzťahujúci sa k vlastnej osobe

idiopatický

1. samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny; 2. vztahující se k vlastní osobě

idiosynkrázia

zvýšená citlivosť na niektoré javy alebo látky; neprekonateľný odpor

idiosynkrazie, idiosynkrasie

jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu; přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu

idiot

duševne zaostalý človek; hlupák

idiot

slabomyslný člověk; blbec

idiotes

v antickém Řecku označoval tento pojem soukromou, neužitečnou osobu, druhořadého občana.

idiotikon

slovník jedného nárečia

idiotikon

slovník jednoho nářečí

idiotizmus

idiotstvo, slabomyselnosť

idiotizmus, idiotismus

nejtěžší forma slabomyslnosti, blbost, idiocie, idiotství
<< predchádzajúca strana [1/16] dalšia strana >>