Cudzie slovo na dnes
dysgnózia
vývojová porucha schopnosti spojiť vnímané vnemy s inými, napr. s predstavami
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
morfológia je
náuka o tvaroch a zmenách tvarov tela organizmov; náuka o tvare a zmenách tvaru zemského povrchu; gramatické tvaroslovie
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk
<< predchádzajúca strana [1/10] dalšia strana >>

Slovník cudzích slov, zoznam slov začínajúcich
písmenom 'n'

n

značka pre celé kladné číslo; značka pre neutrón N značka pre dusík; značka pre newton

N.B.

alebo NB skratka výrazu nota bene

nabla

v matematike operátor alebo názov pre diferenciálny vektorový operátor, tzv. Hamiltonov operátor

nabob

pôvodne v Indii posmešné označenie úradníka britskej Východo-indickej spoločnosti v 18. storočí; titul správcu indickej provincie; neskôr orientálny kniežací titul; nadutý boháč

nabob

pyšný, okázale žijící boháč; titul bohatého správce provincie v Indii

nacifikácia

presadzovanie, uplatňovanie nacistických metód a zásad do života spoločnosti

nacionál

pseudovlastenec

nacionále

súhrn osobných údajov, najčastejšie v podobe písomného dokumentu

nacionále, nacionálie

osobní údaje (nacionálie je mn.č.)

nacionálie

osobné údaje; opis osoby

nacionalista

stoupenec nacionalizmu

nacionalistický

vztahující se k nacionalizmu

nacionalita

národnosť

nacionalizácia

znárodnenie

nacionalizmus

prehnané vlastenectvo; ideológia na základe presvedčenia o výnimočnosti či dokonca nadradenosti vlastného národa

nacionalizmus, nacionalismus

politický směr a ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla i nadřazenosti vlastního národa

nacionální

národní, vztahující se k veřejnému a politickému životu národa

nacionálny

národný, vzťahujúci sa k verejnému a politickému životu národa

nacista

stoupenec nacizmu

nacizmus

nacionálny socializmus; nemecký národný socializmus A. Hitlera

nacizmus, nacismus

nacionální socializmus; německý národní socializmus A. Hitlera

nadace

majetek trvale věnovaný na obecně užitečný účel; donace; nezisková, účelová organizace

nadácia

majetok natrvalo venovaný na všeobecne užitočný účel; donácia; nezisková, účelová organizácia

nadir

podnožník; vrchol neviditeľnej časti pomyselnej nebeskej pologule; myslený bod na oblohe ležiaci priamo oproti zenitu

nadir

astr. podnožník

nadobor

hviezda najvyššej svietivosti, s veľkým priemerom a nízkou hustotou

nádrže

ležiaca pod hranicou normálneho stavu vody, zarastená najmä rákosím

nafír

perzsko-arabský dychový nástroj, druh trubky

nafta

kvapalná prírodná živica z uhlíka a vodíka; frakcia získaná destiláciou ropy

nafta

frakce získaná destilací ropy; nesprávný název pro ropu

naftalén

aromatický uhľovodík, biela kryštalická látka

naftalen

aromatický uhlovodík, bílá krystalická látka

naftalín

technický naftalén; prostriedok proti moľom

naftalín

technický naftalen; prostředek proti molům

naftén

nasýtený uhľovodík, ktorý sa nachádza v rope a používa sa v chemickom priemysle

naftol

derivát naftalénu, používa sa v kozmetickom priemysle

nagan

stará ruská vojenská pištoľ

nagana

infekčné ochorenie koni a dobytka v Afrike prenášané muchami tse-tse

nahajka

ruský korbáč zaťažený kovovými guľôčkami

nahejka, nagejka

knuta, karabáč

nahib

titul nižšieho správneho úradníka v islamských krajinách

nahib

titul nižšího správního úředníka v islámských zemích

naidka

malý vodný červ riek a jazier

naidka

drobný kroužkovec hojně žijící ve sladkých vodách

naigeria

japonská forma voľného kladenia kvetov do vázy

naira

menová jednotka Nigérie

naira

měnová jednotka Nigérie

naivita

prostota, prirodzenosť, nenútenosť, nestrojenosť; hlúposť

naivita

jednoduchost, bezprostřednost, dětinskost, prostoduchost, naivnost

naivka

prostomyslná, nezkušená dívka; div. představitelka mladistvých dívek

 

naivné umenie

laické, neškolené umenie, ktoré sa blíži umeleckému cíteniu a prejavu detí

naivní

dětsky prostý, bezprostřední, prostomyslný, hloupý; výtv. umění úmyslně prostého stylu, obvykle vytvářený samoukem

naivnost

naivita

najáda

v starogréckom báj osloví vodná víla; plochá vodná larva s nedokonalou premenou, napr. u vážky

najáda

vodní nymfa; ploská vodní larva

nakír

perzsko-arabský ľudový nástroj pripomínajúci téglik potiahnutý kožou, na ktorý sa tlčie dvomi paličkami

nakrit

vodnatý kremičitan hlinitý

namáz

moslimská modlitba odriekavaná päťkrát denne

namur

najnižší stratigrafický stupeň horného karbónu

ňaňa, ňáňa

chůva

nandu

juhoamerický pštrosovitý vták

nandu

pštrosovitý pták

nanizace, nanisace

zmenšování elektronických obvodů i celých součástek

nanizmus

trpasličí vzrast vyvolaný poruchou činnosti žliaz s vnútorným vylučovaním, mikrosómia, nanosómia

nanizmus, nanismus

trpasličí vzrůst, mikrosomie, nanosomie

nano

-prvá časť zložených slov s významom malosť, drobnosť; predpona s významom miliardtina

nano-

první část složených slov mající význam malost, drobnost, trpaslictví; předpona s významem miliardtina, násobek 10 na -9

nanocefália

malý vzrast hlavy u trpaslíkov

nanomélia

nadmerne krátke ruky a nohy u trpaslíkov

nanosomie

trpasličí vzrůst, nanizmus, mikrosomie

nao

stredoveká plachtová loď s tromi alebo štyrmi sťažňami, nef

nao

středověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, nef

náos

hlavná kultová miestnosť chrámu v antickom Grécku; miestnosť gréckeho antického domu

náos

hlavní kultovní místnost řeckého antického chrámu (cela); místnost řeckého antického domu (megaron)

napalm

náplň vysokozápalných bômb, rôsolovitá látka; stužovadlo z palmitu sodného a hlinitého s ďalšími prísadami

napalm

rosolovitá zápalná bojová látka

Napapiiri

severní polární kruh - finsky

napizmus

teória, podľa ktorej pásmové pohoria vznikli nasúvaním prík-rovov

napizmus, napismus

teorie vysvětlující vznik pásemných pohoří nasouváním příkrovů

napomenutí

je sankcí, která svou povahou je určena k postihu méně závažných přestupků, protože užití této sankce zákon žádnými podmínkami neomezuje, může být napomenutí uloženo za každý přestupek, nelze uložit spolu s pokutou, ale zákon nevylučuje, i když to nebude obvyklé, uložit napomenutí spolu se sankcí propadnutí věci a zákazu činnosti. Napomenutí se ukládá v rozhodnutí o přestupku, tzn. pokud byl přestupek projednán v příkazním řízení.

narace

zprostředkování děje vyprávěním; dipl. úvodní formule textu uvádějící důvod vydání listiny

narácia

sprostredkovanie deja rozprávaním; v diplomacii úvodná formula textu uvádzajúca dôvod vydania listiny

narativizace

převyprávění, změna smyslu obsahu novým výkladem

narativní

(lat.) vyprávěcí

naratívny

rozprávajúci, vykladajúci

narátor

rečník, rozprávač

narátor

vypravěč

narceín

alkaloid ópia, droga

narcis

okrasná cibuľovitá záhradná rastlina so žltými alebo bielymi kvetmi, patrí do čeľade amarylkovitých; v prenesenom význame človek trpiaci sebaláskou, márnivý človek

Narcis

v starogréckej mytológii krásny chlapec zamilovaný sám do seba

narcista

sebezbožňující člověk

narcistní

blížící se narcizmu

narcizmus

chorobná láska k vlastnému telu; márnivosť, sebaláska

narcizmus, narcismus

vyhrocená sebeláska, egocentrizmus; sexuální deviace charakterizovaná zájmem o vlastní tělo

nargil

orientální vodní dýmka, kalián

nargilé

orientálna vodná fajka, kalián

narko-

prvá časť zložených slov s významom narkotikum, narkóza, narkotický

narko-

první část složených slov mající význam narkotikum, narkotický, narkóza

narkoanalýza

liečba spočívajúca v omámení vedomia pacienta hypnotikami s cieľom umožniť komunikáciu lekára a pacienta

narkolepsia

chorobná spavosť prejavujúca sa záchvatmi krátkeho spánku
<< predchádzajúca strana [1/10] dalšia strana >>