Cudzie slovo na dnes
aktualizovať
urobiť niečo aktuálnym, priblížiť súčasnému stavu
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
konštrukcia je
zostavenie, zhotovenie, zostrojenie; spôsob stavby, stavba samotná; kostra stavby; stavba tela, telesný stav; umelá predstava, výmysel
Ďalšie odkazy
» Vaša IP adresa
» Bezplatný IQ TEST
» PSČ Rakúsko
» PSČ Nemecko
» PSČ Švajčiarsko
» BMI Index
» WEB STRÁNKA
» Mazivá, oleje
» Kupte.sk

Slovenský slovník cudzích slov - výsledky hľadania

mág

staroperzský kňaz, podľa povery nadaný nadprirodzenou mocou; kúzelník, čarodejník

Český slovník cudzích slov - výsledky hľadania

mág

staroperský kněz; čaroděj

Diskusia k cudziemu slovu: mág

Žiaden komentár k cudziemu slovu: mág.

 

Slovenský slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'mag'

magazín

obrázkový časopis; predajňa, obchod

magdalénin

vyspelá kultúra mladšieho paleolitu; najmladšie obdobie dilúvia

Maghreb

arabský výraz pre západ; označenie západných častí arabsko-islamského sveta v severnej Afrike, najmä Maroka

mágia

čarodejníctvo, kúzelníctvo; čarovné pôsobenie na niekoho; ovládanie tajomných učení a rituálov

magický

tajomný, kúzelný, nadprirodzený

magister

staroveký rímsky úradník; stredoveká akademická hodnosť; nižší akademický titul absolventa univerzity a umeleckých vysokých škôl, skratka Mgr.; akademický titul lekárnika, skratka PhMgr.

magistrála

hlavná trať cestnej alebo železničnej diaľkovej dopravy, významná diaľková komunikácia; diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia

magistrát

radnica, mestský úrad

magma

žeravá kremičitá tavenina zemského vnútra, tuhnutím vzniká eruptívna hornina

magmatit

eruptívna hornina vzniknutá z magmy, vyvrenina

magna charta

časté označenie listín upravujúcich základné štátne a občianskoprávne otázky

Magna charta libertatum

Veľká listina slobôd, prehlásenie, ktoré si vymohla na anglickom kráľovi Jánovi Bezzemkovi v roku 1215 šľachta a duchovenstvo, zaručovala šľachte základné slobody voči panovníkovi

magnát

stredoveký príslušník bohatej pozemkovej šľachty v Uhorsku a Poľsku; boháč, majiteľ veľkého finančného, pozemkového alebo priemyselného majetku

magnet

teleso priťahujúce železo; feromagnetické teleso; čo alebo kto priťahuje a vábi

magnetická deviácia

výchylka kompasovej magnetky zo smeru magnetického poludníka

magnetická látka

magnetikum

magnetické pole

priestor, kde sa prejavuje magnetické pôsobenie Zeme

magnetický

týkajúci sa magnetu, majúci vlastnosti magnetu; príťažlivý, lákavý

magnetikum

látka ovplyvňujúca magnetické pole

magnetit

silne magnetický minerál, najbohatšia ruda železa, magnetovec

magnetizácia

proces prebiehajúci v látkach pôsobením magnetického poľa

magnetizmus

vzájomné pôsobenie látky a magnetického poľa

magnetka

magnetická ihla, ľahký magnet, ktorý sa vo vodorovnej polohe voľne otáča a slúži ako strelka kompasu

magnetobiológia

náuka o vplyvoch magnetického poľa na živé organizmy

magnetofón

prístroj pre záznam a reprodukciu zvuku na magnetický pás

magnetograf

prístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického poľa

magnetogram

záznam časového priebehu geomagnetického prvku

magnetochémia

náuka o vzťahoch medzi chemickými a magnetickými vlastnosťami látok

magnetometer

prístroj na meranie magnetických veličín feromagnetických látok

magnetometria

náuka o magnetickom poli Zeme

magneton

kvantová jednotka magnetického dipólového momentu

magnetooptika

náuka o pôsobení magnetického poľa na absorbciu, emisiu a šírenie svetla

magnetosféra

rozsiahly priestor v okolí Zeme s výrazným magnetickým poľom

magnetoskop

prístroj na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofón, videorekordér

magnetostatika

náuka o vzájomných silových vplyvoch zmagnetizovaných telies v stave pokoja

magnetostrikcia

zmena rozmerov materiálov pri zmagnetovaní

magnetoterapia

liečba silovým pôsobením magnetického poľa

magnezit

uhličitan horečnatý, nerast, z ktorého sa vyrábajú žiaruvzdorné materiály

magnézium

horčík, lesklý kov, ktorý sa v prírode nevyskytuje samostatne, iba v zlúčeninách, značka Mg

magnificat

chválospev, velebenie, najčastejšie Panny Márie

Magnificencia

titul rektora vysokej školy

magnificencia

vznešenosť, veľkoleposť, nádhera

magnifico

v hudbe: vznešene, veľkolepo

magnitúda

veličina charakterizujúca objektívnu veľkosť zemetrasenia na Richterovej stupnici; hviezdna veľkosť, jasnosť, jas

magnólia

veľkokvetý ker alebo strom pochádzajúci z Japonska a Cíny

magot

bezchvostá severoafrická opica

Český slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'mag'

magacín

skladiště

magazín

barevný obrázkový časopis různorodého obsahu; prodejna, obchod, obchodní dům

magdalénien

vyspělá kultura mladšího paleolitu

maggi

polévkové koření

magický

kouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený

magie

kouzelnictví, čarodějnictví; varietní kouzelnický výstup

magistr

středověká akademická hodnost; akademický titul a) absolventa univerzit a uměleckých vysokých škol, zkratka Mgr.; b) lékárníků, zkratka PhMr.

magistrála

1. dálková komunikace s důležitým dopravním významem; 2. dálkové vedení velmi vysokého elektrického napětí

magistrát

městský úřad; radnice

maglajz

pranice, rvačka; zmatek nepříjemnost

magma

přírodní tavenina vznikající v hlubokých částech zemské kůry a v plášti

magmatit

vyvřelina, eruptivní hornina

magnát

příslušník vysoké šlechty; vlivný boháč

magnet

feromagnetické těleso, zdroj magnetického pole působící přitažlivou silou na jiná feromagnetická tělesa

magnetar

magnetar je neutronová hvězda s extrémně silným megnetickým polem (10^10-10^11 T)

magnetický

související s magnetizmem přitahující některé kovy; přitažlivý

magnetikum

látka interagující s magnetickým polem

magnetit

silně magnetický minerál, ruda železa, magnetovec

magnetizace, magnetisace

veličina vyjadřující magnetický stav látky

magnetizér

1. člověk který léčí pomocí magnetizmu; 2. hypnotizér

magnetizmus, magnetismus

vzájemné působení látky a magnetického pole

magnetka

magnetická střelka

magnetofon

přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci

magnetograf

přístroj zaznamenávající změny magnetického pole

magneton

jednotka magnetického dipólového momentu

magnetosféra

rozsáhlý prostor v okolí Země s výrazným magnetickým polem

magnetoskop

zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofon, videorekordér

magnetostrikce

změna rozměrů materiálu při zmagnetování

magnetoterapie

léčení pomocí magnetu

magnetovec

silně magnetický minerál, ruda železa, magnetit

magnézium, magnesium

hořčík

Magnificat

název chvalozpěvu Panny Marie; chvalozpěv, velebení

Magnificence

titul rektora vysoké školy

magnificence

vznešenost, okázalost

magnifico

hud. vznešeně, velkolepě

magnituda

hvězdná velikost

magnitudo

veličina udávající velikost zemětřesení v Richterově stupnici

magnolie

šácholan

magor

blázen, pomatenec

magorie

bláznovství, cvokařina

magot

severoafrická opice

Hľadané slovo - mag

mag cudzie slovo bolo hľadané v súvislosti so spojením, cudzie slovo, cudzie slová, slovo alebo slová